ALLMÄNNA KONTRAKTSVILLKOR
för utförande av hushållstjänster Konsument

1. Allmänt

Dessa bestämmelser har utarbetats av Almega Hemserviceföretagen och upprättats per den 25 maj 2009. För städtjänsten gäller konsumenttjänstlagen (1985:716) och vad som föreskrivs nedan i dessa bestämmelser.
Med beställare avses i detta avtal den som beställt tjänsten eller den för vars räkning tjänsten utförs. Med
leverantör avses den som utför tjänsten. Kontraktsvillkoren gäller för mellan parterna avtalade tjänster. Omfattningen av och övriga villkor för dessa tjänster avtalas särskilt mellan parterna.

2. Uppdraget mm

Leverantören skall utföra arbetet fackmässigt. Leverantören skall också med tillbörlig omsorg ta tillvara beställarens intressen och samråda med beställaren i den utsträckning som behövs och är möjligt.
Beställaren skall tillhandahålla utrustning för tjänstens utförande såsom strykjärn, dammsugare med tillbehör
mm. Beställare skall tillse att material såsom moppar och
microdukar som används av leverantören vid tjänstetillfället tvättas mellan entreprenadtillfällena.

3. Tillträde – iordningställande

Beställaren skall lämna erforderligt tillträde samt se till att arbetsplatsen är i sådant skick att arbetet kan utföras.

4. Kontraktstid

Kontraktet gäller under avtalad kontraktstid med en ömsesidig uppsägningstid om två månader till kontraktstidens utgång. Om kontraktet inte sägs upp av endera parten, övergår det till att gälla tills vidare med en ömsesidig uppsägningstid om två månader.

5. Betalningsvillkor

Leverantören fakturerar månadsvis i efterhand för utfört arbete. Betalning sker till leverantörens post- eller bankgirokonto.
Betalning skall ske 10 dagar efter fakturadatum. Tilläggstjänster faktureras löpande av leverantören och
betalning skall vara leverantören till handa senast 10 dagar efter fakturadatum.

Det ligger på kundens ansvar att kontrollera så att tak för skattereduktion ej överstigits. För det fall skattereduktion har nyttjats fullt ut är kunden ersättningsskyldig för de kostnader detta åsamkar leverantören.

Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt lag.

6. Prisjustering

Vid förändring av leverantörens kostnader för personalens löner och förmåner enligt lag eller kollektivavtal, allmänna försäkringar, statliga och/eller
kommunala avgifter och skatter, äger denne rätt justera avtalat pris för pågående entreprenad. Sådan ändring
skall aviseras 2 månader i förväg.

7. Tillfällig reducering av arvode

Om arbetet ej behöver utföras under beställarens semesterperiod, varmed avses högst fyra sammanhängande veckor under perioden juni t.o.m. augusti, skall detta anmälas till leverantören minst två månader innan aktuell leveransfri period påbörjas. Sådan anmälan ger rätt till fullständig reducering av arvodet för anmäld period. Om anmälan inte görs i tid reduceras arvodet för motsvarande anmälda period med 30%. Anmälan skall vara skriftlig.

8. Arbetsledning

Arbetet leds och kontrolleras av leverantörens arbetsledare. Arbetsledaren rapporterar till beställarens kontaktperson.

9. Kontaktperson

Beställaren skall utse kontaktperson till vilken leverantörens städpersonal kan vända sig med frågor och för rapportering.

10. Nycklar/passerkort

Beställaren skall tillhandahålla leverantören erforderligt antal nycklar, passerkort eller motsvarande, nedan benämnda nycklar, för städpersonal, städledare och materialdistribution. Leverantören förser nycklarna med registrerade nummerbrickor.
Tillhandahållande av nycklar skall ske till en för leverantören behörig person som har att kvittera utlämnade nycklar.

11. Lokaler

Beställaren skall tillhandahålla leverantören erforderligt utrymme för städmaterial med tillgång till varmt och kallt vatten samt uttömningsmöjlighet samt i förekommande fall godkänt ventilerat utrymme för batteridrivna redskap/maskiner.

12. Ansvar

Beställaren har i enlighet med i konsumenttjänstlagen angivna förutsättningar rätt till ersättning från leverantören för skada som orsakats av denne genom fel eller dröjsmål. Leverantören skall också, under de förutsättningar som anges i konsumenttjänstlagen, ersätta skada på beställarens egendom, som inträffat då egendomen varit leverantörens kontroll. Leverantörens skadeståndsansvar omfattar inte förlust i näringsverksamhet. Personskador regleras inte av dessa villkor.
Beställaren skall så långt det är möjligt vidta åtgärder för att begränsa skadans omfattning.
Försummar beställaren detta, får denne själv bära motsvarande del av förlusten.

13. Ersättningsanspråk

Eventuellt ersättningsanspråk skall anmälas inom skälig tid skriftligt till leverantören, dock senast två månader efter att skadan konstaterats. Om ersättningsanspråket anmäls senare förlorar beställaren rätten att åberopa felet.

14. Försäkring

Leverantören skall under kontraktstiden upprätthålla försäkring som säkerhet för fullgörandet av eventuell skadeståndsskyldighet enligt dessa allmänna kontraktsvillkor.

15. Force Majeure

Arbetsinställelse, blockad eller annan händelse utom entreprenörens kontroll såsom krig, upplopp, eldsvåda, explosionsfara eller ingripande av offentlig myndighet, som medför att leverantören icke, eller endast till onormalt höga kostnader, kan fullgöra sina skyldigheter enligt detta kontrakt, fritar leverantören under den tid förhållandet
råder från fullgörande av dessa skyldigheter. Förbehållet i fråga om strejk, lockout och blockad gäller även om entreprenören själv vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd.

16. Ändringar och tillägg

Ändringar i eller tillägg till dessa kontraktsvillkor eller ändringar i eller tillägg till vad som i övrigt är avtalat mellan parterna skall bekräftas skriftligen av leverantören och beställaren för att bli gällande.

17. Hävning

Om dröjsmål enligt p15 ovan är av väsentlig betydelse för konsumenten, får han häva avtalet. Har mer än en obetydlig del av tjänsten utförts, får konsumenten dock häva avtalet endast beträffande den del som återstår.
Part äger rätt att häva avtalet om motparten försätts i konkurs eller eljest kan bedömas vara på sådant obestånd
att denne inte kan förväntas fullgöra sina åligganden och betryggande säkerhet för det rätta fullgörandet av partens kontraktsenliga förpliktelser inte ofördröjligen ställs efter begäran härom.
Om betalning inte erläggs i rätt tid, har leverantören rätt att upphöra med arbetet och häva avtalet i enlighet med konsumenttjänstlagens bestämmelser.

18. Tvister

Tvister rörande tillämpningen av detta avtal skall avgöras av allmän domstol. Beställaren kan få rådgivning av kommunens konsumentvägledare och även få vissa tvister prövade av Allmänna reklamationsnämnden.